po út st čt so ne
3
10
17
24

Dělnický dům - depozitáře

 

Flemmichova vila - výstavní prostory, kanceláře, badatelna, knihovna

 

 

Provozní doba:

9.00–12.00 a 12.30–17.00

(výstavní prostory jsou otevřeny denně mimo pondělí)

 

Vstupné do výstavních prostor Flemmichovy vily:

50 Kč      dospělí

30 Kč      děti 6–15 let, držitelé Senior pasu, držitelé průkazu ZTP

Při nákupu vstupenek lze uplatnit slevu prostřednictvím Městské karty Krnov.

Informace o ostatních zpoplatněných službách a vstupném na jednorázové akce získate na těchto stránkách, nebo na recepci Flemmichovy vily (tel. 730 155 332)

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VÝSTAVNÍCH PROSTOR MIKS – MĚSTSKÉHO MUZEA V KRNOVĚ: FLEMMICHOVA VILA
Flemmichova vila, Hlubčická 20, 794 01 Krnov

Tento návštěvní řád se vztahuje na návštěvníky expozic a výstav, účastníky kulturních a kulturně-výchovných akcí, úřední a služební návštěvy, externí pracovníky provádějící krátkodobé práce a údržbu a další cizí osoby, které vstupují do vnitřních i vnějších prostor objektu Flemmichova vila.

Článek 1 - NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Návštěvní sezóna trvá od 2. ledna do 30. prosince.
 2. Otevírací doba: denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hod.
 3. Návštěvní doba i rozsah zpřístupněných prostor můžou být z provozních důvodů změněny.

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Volně přístupné prostory areálu se otvírají v 9.00 hod. a zavírají v 17.00 hod.
 2. Prohlídka se koná volně nebo ve skupinách max 30 osob.; na vyžádání s průvodcem. Skupina se pohybuje společně.
 3. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky a e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky.
 4. Vstup mobilně hendikepovaného návštěvníka je možný jen s doprovodem.
 5. Děti ve věku do 15 let mají povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky Návštěvního řádu.
 6. Návštěvník má k dispozici šatnu bez obsluhy a bez soustavného hlídání. Za odložené věci MMK neodpovídá, její použití není zpoplatněno.
 7. WC pro návštěvníky je umístěno v suterénu budovy, není zpoplatněno.
 8. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 9. Venkovní a návštěvní prostory jsou hlídané kamerovým systémem se záznamem

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno platným cenovým výměrem vydaným MIKS v Krnově. Výměr je k nahlédnutí v recepci. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat Návštěvní řád a pokyny zaměstnanců MMK.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku).
 3. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit. Návštěvníci jsou povinni uschovat vstupenku po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 4. Snížené vstupné platí pro děti od 6 do 12 let, studenty, invalidy ZTP a ZTP/P a seniory nad 65 let po předložení platného průkazu. Pedagogický doprovod (jeden na 10 dětí) a držitelé průkazky AMG, kterou se prokáží, mají vstup zdarma.
 5. Vstupné za dítě do 6 let věku se neplatí.
 6. U hromadných návštěv dětí mladších 6 let (MŠ, školy v přírodě atd.) bude za osobu účtován paušální poplatek, jehož výši určuje platný cenový výměr.

Článek 4 – PROHLÍDKA

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků MMK. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu i areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt či areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných a výstavních prostor s většími zavazadly, deštníky a zvířaty.
 3. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu a osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog.
 4. V okamžiku zjištění ztráty či poškození exponátů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).
 5. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekty, jejich exponáty, zařízení, zahradu i jiný majetek v areálu Flemmichovy vily.

Zejména je zakázáno:

 • dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat
 • rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů, hlasitými projevy a podobnou činností) ostatní návštěvníky. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
 • vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných
 • kouřit v prostorách celého areálu (mimo vyhrazených prostorů), manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu
 • konzumovat jídlo a nápoje v interiéru vily a mimo prostor k tomu určených
 • vhazovat cokoli do předmětů a objektů (např. kašny), trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit mimo vyznačené cesty, poškozovat kamenné, kovové a dřevěné prvky v zahradě, ničit cestičky, tábořit v areálu vily, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat pořádek a klid
 • jezdit vozidly a jízdními koly po trávnicích v areálu vily (kromě vozíků pro tělesně postižné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory. Jízdní kola a koloběžky lze v objektu odkládat výhradně jen tam, kde jsou zřízeny k tomu určené stojany na kola.
 • volný pohyb psů (kromě slepeckých vodících psů) a jiných zvířat v areálu není povolen, jejich přístup do expozic je zakázán.

6.    V interiérech objektů či případně dalších vyznačených prostorách je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace možné pouze
za úplatu. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje fotografování na základě písemné žádosti vedoucí MMK..
7.    Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu – MIKS Krnov.
8.    Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit ředitelka MIKS Krnov.


Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. tento NŘ se vztahuje na návštěvníky expozic, výstav, kulturních akcí, služební návštěvy, externí pracovníky a další osoby, které vstupují do areálu Flemmichovy vily.
 2. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo ve vile do Návštěvní knihy, která je umístěná na viditelném místě. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Městské muzeum Krnov – MIKS v Krnově.
 3. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. října 2021 a současně se ruší dosavadní řád.

V Krnově 10. 4. 2024

Bc. Eva Čechová, zástupce statutárního orgánu

Mgr. Ivana Gerlichová, vedoucí Městského muzea Krnov