po út st čt so ne
30
31

S ohledem na množící se dotazy návštěvníků kina upřesňujeme informace o přístupnosti filmů.

Pokud je u filmu označení "DO 12 LET NEVHODNÝ", jedná se o doporučení distributora a je na návštěvnících kina (případně jejich zákonných zástupcích), aby zvážili, zda je pro ně film určen. V případě, že je film označen "DO X LET NEPŘÍSTUPNÝ", nebudou návštěvníci nesplňující danou věkovou hranici vpuštěni do sálu! Kontrola věku probíhá před samotným vstupem do sálu.

Přístupnost jednotlivých představení je vyznačena v programu kina (tištěný i elektronický na webu kina), ve vývěsních skříňkách a u aktuálních titulů i přímo v pokladně kina.

Povinnost zabránit vstupu diváků pod danou věkovou hranicí vyplývá provozovateli kinematografického představení ze zákona 496/2012 Sb. o audiovizi § 4–5. Přesné znění přikládáme:

§ 4
Klasifikace kinematografických děl

(1) Každé kinematografické dílo musí být před svým prvním zpřístupněním na území České republiky označeno klasifikací z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a mladistvé. Účelem klasifikace je omezit přístupnost kinematografických děl, jejichž obsah může ohrozit duševní nebo mravní vývoj dětí nebo mladistvých.
(2) Kinematografické dílo je z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a mladistvé klasifikováno jako
a) přístupné bez omezení,
b) nevhodné pro děti do 12 let, 12+
c) nepřístupné pro děti do 15 let, 15+
d) nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let.18+

§ 5
Povinnosti při klasifikaci kinematografických děl
(5) Pořadatel kinematografického představení je povinen zajistit zveřejnění distributorem sdělené klasifikace kinematografického díla v souvislosti s oznámením o konání kinematografického představení. Při konání kinematografického představení je pořadatel povinen zajistit vyloučení účasti osob, na které se vztahuje případné omezení přístupnosti díla podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d).
(6) Osoba, která prodává, pronajímá10) nebo půjčuje11) rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d), je nesmí prodat, pronajmout nebo půjčit osobě, na kterou se podle provedené klasifikace vztahuje omezení jeho přístupnosti.

 

1.   Provozovatelem kina je Městské informační a kulturní středisko Krnov, Nám. Míru 1/14, Krnov, zřízené městským zastupitelstvem města Krnov dne 1. 9. 1992 podle § 13 a § 14 zák. 367/90 Sb. O Obcích, jako příspěvkovou organizaci. Identifikační číslo organizace je 00601179. Vedoucí kina Mír 70 Pavel Tomešek.

2.   Hlavní sál kina je způsobilý jak k analogovému (16,35,70mm film) tak i digitálnímu promítání, se zvukovým záznamem DOLBY STEREO DIGITAL a DTS, malý sál Art klubu je způsobilý pro promítání E-Cinema.

3.   Kapacita velkého sálu kina je 322 diváků, kapacita sálu Art klubu je 20 diváků.

4.   Výši vstupného určují distributoři filmů.

5.   Pokladna kina je otevřena ½ hodiny před začátkem prvního představení. Telefonické objednávky vstupenek se přijímají na všechna představení den a více dopředu. Na představení ten den se telefonické  objednávky nepřijímají.

6.   Předprodej vstupenek se zahajuje v kině vždy od 1.dne v daném měsíci na všechna představení od 18.00 do 19,30 hodin. Vstupenky si můžete zakoupit i v Informačním centru na Hl.náměstí.

7.   Slevu  ZTP a ZTP/P obdrží jen majitel průkazu na všechna představení pokud není uvedeno jinak. Pokladní může žádat k prokázání totožnosti občanský průkaz.

8.   Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník u pokladny zkontrolovat ihned /datum, hodinu atd/, na pozdější urgenci nebude brán zřetel. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.

9.   Po zahájení hlavního programu se vstupenky opozdilým návštěvníkům na tento program neprodávají.

10.  Na představení filmů mládeži do 15 let nepřístupných a mládeži do 18 let nepřístupných je nutno na požádání službu konajícího pracovníka prokázat věk průkazem totožnosti.

11.  Předem  objednané nebo rezervované vstupenky ( i hromadně pro organizaci, na fakturu apod.) je nutné vyzvednout nejpozději 30 minut před zahájením programu, jinak budou uvolněny do prodeje.

12.  Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina. Neukázněné či  podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina  vůbec nevpustit. Ve všech prostorách kina  je zakázáno kouření a používání mobilů. Na večerní představení mládeži přístupných filmů je dětem do 15 let bez doprovodu rodičů nebo jimi zmocněných osob starších 18 let vstup zakázán. Zdržovat se ve vestibulu kina bez platné vstupenky je zakázáno.

13.  Hlediště kina je pro návštěvníky otevřené 15 minut před uvedeným začátkem představení. Ve stejnou dobu je otevřena i šatna. Diváci mohou odkládat kabáty a deštníky v šatně, není dovoleno odkládat kabáty na sedadla v hledišti. Šatna je zdarma. Při ztrátě šatnového žetonu bude návštěvníkovi účtován poplatek ve výši 50,- Kč za ztrátu a svršky mu budou vydány jako poslednímu.

14.  Ve velkém sále kina jsou určená 2 místa pro vozíčkáře. Mimo tato vyhrazená místa je pohyb s invalidním vozíkem v sále zakázán. Jednak hrozí riziko úrazu a v případě evakuace by byl ohrožen odchod ostatních návštěvníků do bezpečných prostor. Art klub není přizpůsoben pro imobilní návštěvníky.

15.  Při uzavřených školních představeních (kino Bijásek – družiny, mateřské školy a školy) zodpovídá za pořádek a bezpečnost dozor, který byl určen vedením školy a žáky do kina dovedl.

16.  Z hlediště návštěvníci odcházejí po skončení celého programu, až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svou bezpečnost.

17.  V případě nedodání filmové kopie může dojít k odpadnutí představení, zakoupené vstupenky se vrátí ihned u pokladny kina. Pokud bude uveden náhradní film, vstupenky zůstávají v platnosti.V případě, že nebude uveden náhradní film, bude vráceno vstupné. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do jedné poloviny své metráže.

18.  V případě nespokojenosti s technickou kvalitou projekce (obraz, zvuk, titulky…) má návštěvník uplatnit reklamaci u služby konající dozor v sále (uvaděčka, případně pokladní), která zajistí nápravu. Není-li závada odstraněna, má návštěvník nárok na vrácení vstupného (pouze v první polovině metráže filmu) nebo na slevu. Tyto případy řeší kancelář kina první pracovní den po projekci (uvaděčka vyznačí čas odchodu ze sálu na vstupence) nebo pokladna kina (je-li ještě v provozu).

19.  Výjimky z tohoto návštěvního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele a MÚ Krnov vedoucí kina.